รายงานการลงทะเบียนรวมทุกโรงเรียน
มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา
ครั้งที่ 4/2556

ลำดับ
โรงเรียน
หมวดหมู่
รายการ
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อครู
500
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เด็กหญิงนุรฮายาตี เจะเเละ นายสมัคร อ่อนปลอด
499
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เด็กหญิงนัซนีน เจะอาแว นางศรีประภา พรหมอ่อน
496
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เด็กหญิงยุวดี สันหลัง นางสาวจันจิรา จันหมะกสิต
495
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วนพรัตน์ นางสุวพัชร แสงอรุณ
498
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 เด็กชายจิรพนธ์ ศิริพิทยา นางศรีประภา พรหมอ่อน
497
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 เด็กหญิงลลิตา ไกรกราย เด็กชายศุภวิชญ์ ทองแก้ว นางสุวพัชร แสงอรุณ
501
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เ้ด็กชายวัชรพงศ์ ศิริรักษ์ นายสมัคร อ่อนปลอด
502
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เด็กชายภูริเดช ขวัญพัทลุง นางกรุณา พร้อมญาติ นายวิวัฒน์ ภักดี
503
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 เด็กหญิงปณัฐดา สุทธิรักษ์ เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยรัตน์ นายวิวัฒน์ ภักดี นายฉลอง ศรีไตรรัตน์
504
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงสุธิดา คงทอง นายฉลอง ศรีไตรรัตน์
505
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 เด็กชายพิทักษ์ อ่อนหวาน เด็กชายสุวัฒ์ เขาบกแดง นายสมัคร อ่อนปลอด
506
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาภา พรหมอ่อน เด็กหญิงกิติยา แก้วมณี เด็กหญิงธิดารัตน์ สียา นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์
507
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 เด็กชายยศวรรธน์ แดงนุ้ย เด็กหญิงศิรประภา วิเชียร เด็กหญิงโยษิตา หนูดำ นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ นางสาวรัตน์ถาพร สุทธิโพธิ์
508
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 เด็กหญิงสรชา คงคะนึง เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ จันทรวิโรจน์ เด็กชายศุภวิทย์ ทองแก้ว นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ นางสาวรัตน์ถาพร สุทธโพธิ์
509
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 เด็กชายธีรนันท์ เพชรสุข เด็กชายวสันต์ สุขหอม นายสมัครอ่อนปลอด
510
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 เด็กชายธีรพัฒน์ เอียดพัลวัน เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์คล้าย นายสมัคร อ่อนปลอด
512
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 เด็กชายฤทธินันท์ หนูเพชร เด็กหญิงสุทธิดา พุทธซ้อน นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจิต จุลรัตน์
513
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 เด็กชายภูริณัฐ ช่วยพิชัย เด็กหญิงอติกานต์ ย่องหิ้น นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจิต จุลรัตน์
514
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญประดิษฐ์ เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประดิษฐ์ เด็กหญิงนุสมี หะยีวามิส เด็กหญิงสายธาร เกษมกุล เด็กหญิงณัชชา แก้วมณี เด็กหญิงมัณฑณา แป้นศิริ เด็กหญิงวรลักษณ์ กุสวิโร เด็กหญิงอธิชา แก้วนพรัตน์ เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เกษมกุล เด็กหญิงณัฐณิชา กาญจนวงศ์ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ไชยวงศ์ เด็กหญิงมณฑนา ตีมุง เด็กหญิงไอศิกา แก้วยอด เด็กหญิงสุภาวดี สังข์ทอง เด็กหญิงพนัชพรรณ ไกรนราศักดิ์ เด็กหญิงสุทธิดา พุทธซ้อน เด็กหญิงพรรณา พลศรี เด็กหญิงพรทิพย์ เกื้อสง นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจิต จุลรัตน์
515
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 เด็กหญิงสุกัญญา พรมจันทร์ เด็กชายสิรภพ เอียดแก้ว นางเสงี่ยม กฤตสัมพันธ์
516
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงซัลมี สีบู เด็กชายจักรี เภามี เด็กชายพุฒิพงศ์ เกตุวิสิทธิ์ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
517
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เด็กชาย ธวัชชัย สุวรรณบรรดิษ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
518
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงวิชุดา แสงแก้ว เด็กหญิงณัชชา แก้วมณี เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประดิษฐ์ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
519
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เด็กชายกัมธร ไชยบุญมา นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
520
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เด็กหญิงนุรไอนี ลาเต๊ะ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา

Next Last

Records 1 to 25 of 1449