รายการลงทะเบียนแข่งขันมหกรรมสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา ครั้งที่ 4 ปี 2556
แยกตามรายการแข่งขัน

การแข่งขัน  สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ
โรงเรียน
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อครู
date
731
โรงเรียนบ้านเทพา 1.เด็กหญิงภัคจิรา ประสิทธิ์สร 2. เด็กหญิกัญญาพัชร แซ่ฉั่ง 3. เด็กหญิงปัทมาสน์ ไม้เรียง 4. เด็กหญิงธนพร บุญศรี 5. เด็กหญิงมัญชุภา มีอนันต์ 6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชุมพุฒ 7. เด็กหญิงปั้นฝัน ณะจรูญ 8. เด็กหญิงสโรชา ทองช่าง 9. เด็กหญิงเพชรชมพู นนทเปารยะ 10. เด็กหญิงสุนิษฐา ขันทอง 1.นางมรรยาท มณีนวล 2.นางสาวนิตยา กุลนิล
2013-06-26 09:12:37
655
โรงเรียนบ้านลำไพล 1.เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วมณี 2.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริวัฒโน 3.เด็กหญิงขนิษฐา พรหมจันทร์ 4. เด็กหญิงจิราภา ทองขาว 5.เด็กหญิงชลธิชา แก้วรุ่ง 6.เด็กชายกิติ แซ่ล่าย 7.เด็กชายภูวภัทร ภูววิมล 8.เด็กชายอิทธิชัย สังข์น้อย 9.เด็กชายนนทภัทร นาคพันธ์ 10.เด็กชายอาณัฐชัย เฉิ้งฉิ้น 1.นางสุดสวาท คณะทอง 2.นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2013-06-25 10:33:47
856
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เด็กหญิงเนตรนภา ต่าง เด็กหญิงกิ่งกมล เกื้อก่อบุญ เด็กหญิงสุชานาฎ แก้วทิพมณี เด็กหญิงธนพร คงสม เด็กหญิงเนตรนภา เกื้อก่อบุญ เด็กหญิงพิชญาภา บุญไชยสุริยา เด็กหญิงคีตภัทร คงเพ็ชรศรี เด็กหญิงพิชญากร แก้วโชติรุ่ง เด็กหญิงบุษกร หมื่นทรัพย์ เด็กหญิงรุ่งนภา เกตุนุกูล นางฤดี สัญศรีเมือง นางสุดสวาท น้อยผา
2013-06-27 09:19:20