รายการลงทะเบียนแข่งขันมหกรรมสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา ครั้งที่ 4 ปี 2556
แยกตามรายการแข่งขัน

การแข่งขัน  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ
โรงเรียน
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อครู
date
515
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เด็กหญิงสุกัญญา พรมจันทร์ เด็กชายสิรภพ เอียดแก้ว นางเสงี่ยม กฤตสัมพันธ์
2013-06-22 10:31:54
68
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 1 .เด็กชายศักรินทร์ แสนสุด ป.6 นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2013-06-10 14:30:31
1381
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 อุสมาน เคี้ยนหิ้น บิลาล นิแมเร๊าะ นายอิสมาแอ แสมเน็ง
2013-06-30 15:39:59
1066
โรงเรียนบ้านกระอาน 1.เด็กหญิงฟาฎีล๊ะ ดามัน 2.เด็กหญิงเทเรซ่า ณีย์ นายอิศเรส สูโรโรจน์
2013-06-28 12:15:57
1196
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เด็กหญิงอาลีซา ขรีดาโอะ เด็กหญิงซากีเราะห์ มะแสะ นายอุสมาน ดือราโอะ
2013-06-28 15:06:11
1551
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เด็กหญิงสุนิษา บิลหีม เด้กหญิงรูไก่ย๊ะ สาแลหมัน นายไกรสร เจ๊ะโส๊ะ
2013-07-01 13:59:32
1499
โรงเรียนบ้านคลองขุด เด็กหญิงหฤทัย รามันเศษ เด็กหญิงอาดีละห์ อักษร นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม
2013-07-01 11:04:57
1424
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เด็กหญิงนันฑิตา สดัน เด็กชายอนัส เพ็ชรฆาต นายลิขิต สนิ
2013-07-01 09:30:59
1033
โรงเรียนบ้านควนหมาก เด็กชายวราทิตย์ รัตนารมณ์ เด็กหญิงจิรสุตา อินทวงศ์ นายนิกร พรมสู
2013-06-28 10:42:22
1125
โรงเรียนบ้านควนหรัน 1. เด็กหญิงรอฮาญา ยิสัน 2. เด็กหญิงอามีนา ล่าหวัง นายฮานูวา ยุโสะ
2013-06-28 13:06:46
409
โรงเรียนบ้านโคกกอ 1.เด็กชายปรินทร ฉันทะ 2.เด็กชานอนันต์ แก้วสามเขียว นายอับดุล อีซอ
2013-06-20 11:22:59
1368
โรงเรียนบ้านแซะ 1.ด.ช.อดิสร มาหลง 2.ด.ญ.ชนรดา มุณีรัตน์ นายโชคชัย พรหมจุล
2013-06-30 15:18:42
296
โรงเรียนบ้านตูหยง เด็กชายอับดุลรอหีม กาสอ เด็กชายอภิศักดิ์ ระยะหลง นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง
2013-06-17 11:04:47
1242
โรงเรียนบ้านท่าไทร เด็กชายวรพงศ์ ศิริกุล เด็กหญิงรุ้งฤดี ทองแสง นายราเชนทร์ นวลมังสอ
2013-06-29 06:53:44
924
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เด็กหญิงอามานีย์ เฮ๊าะ เด็กหญิงรัชชานนท์ หัสมัด นายประดิษฐ์ อุดมเศรษฐ์
2013-06-27 13:50:47
831
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. ด.ญ.ธัญย์ชนก เพ็งจันทร์ 2. ด.ญ.ดาราราย พรหมมณี นางสาวภูชิษา ธนวรดิษย์
2013-06-26 15:47:06
1270
โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงสายป่าน จันทรจิตร 2. เด็กหญิงจุฑามาศ หน่อเพชร นางสาวผาสุข แก้วพรหม นายเทพ มากชูชิต
2013-06-29 13:23:55
955
โรงเรียนบ้านนาจวก 1.ดช.ฟุรกอน มะลี 2.ดญ.นูรูนาเดีย เหมาะหนง ว่าที่รต.อภิชาติ สุวรรณรัตน์
2013-06-27 14:15:18
331
โรงเรียนบ้านบ่อเตย ๑.ด.ญ.นภัสวรรณ มะสะ ๒.ด.ญ.นาซูเฟีย บ่อเตย นายรูสลัม บ่อเตย
2013-06-18 10:16:51
1158
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 1. เด็กหญิงอาลิสา ขุนอักษร 2. เด็กหญิงรุสนา บินสาแม 1.นางสาวเสาวณี แก้วสามสี 2.นางประยูร บุญจริง
2013-06-28 13:50:34
230
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ด.ญ.ศาญานะ โต๊ะเหย็ม ด.ญ.อาอีฉ๊ะ นิยมเดชา นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ
2013-06-14 13:30:27
48
โรงเรียนบ้านป่ากอ เด็กหญิงฌัชฌา เล๊าะโส๊ะ เด็กหญิงมาลินี หมัดสา นางริมสิน พนมอุปการ
2013-06-04 19:37:12
692
โรงเรียนบ้านป่าโอน 1.ด.ช.เลอร์ศักดิ์ หวังหมัด 2.ด.ญ.อัสมา หัดสมัด นายเปาซี โจทย์สัน
2013-06-25 14:11:52
478
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เด็กหญิงซากีเร๊าะ หะหนัง เด็กชายอัฟฟาน บาแม นางพิม์ชยา ฐานุุพงษ์มณี
2013-06-21 14:57:40
553
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เด็กหญิงซากีเร๊าะ หะหนัง เด็กชายอัฟฟาน บาแม นางพิมพ์ชยา ฐานุพงศ์มณี
2013-06-22 22:04:16
1021
โรงเรียนบ้านพรุชิง 1. เด็กหญิงอาวาติฟ มากาสะ 2. เด็กหญิงซัลมา ยูโซ๊ะ นายปูกอรี กาแบ
2013-06-28 10:31:41
376
โรงเรียนบ้านพรุตู 1.ดญ.ศรุตา แก้วเกาะสะบ้า 2.ดญ.สิริยากร สู่สมแก้ว นางทิชากร สังฆรัตน์
2013-06-19 15:29:24
55
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า ด.ญ. อรทัย คงรักษ์ ด.ช. ภูวรินทร์ เส็นอาลามีน นางสาววนิดา ติเอียดย่อ
2013-06-05 05:26:20
1076
โรงเรียนบ้านแม่ที เด็กหญิงรักษ์สุดา สาเม๊าะ เด็กหญิงฮารีรุสนา หลำโส๊ะ นายสุริยัน เดเระมะ
2013-06-28 12:26:40
658
โรงเรียนบ้านลำไพล 1.เด็กหญิงรักษณาลี นครพรัตน์ 2.เด้กชายพยัคฆ์ ขวัญคง นายประพงศ์ ธรรมทินโณ
2013-06-25 10:58:53
626
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1.ด.ญ.คีตภัทร คงเพ็ชรศรี 2.ด.ญ.ทัตจนาพร พรมสมสู นางสุดสวาท น้อยผา
2013-06-24 15:54:43
64
โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. ด.ญ.สุบิด๊ะ เอียดหวัง 2. ด.ญ.ศุภิสรา โต๊ะหัด นายระวี สนิ
2013-06-07 19:57:35
92
โรงเรียนบ้านใหม่ เด็กหญิงกามีละ แวดาราเสะ เด็กหญิงคอลีเยาะ มามะ นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2013-06-10 15:35:06
424
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 1. ด.ช.ปรเมศวร์ หนูหมัด 2. ด.ช.นัศรุน หมัดชูโชติ คุณครูยุพา ทองนวลจันทร์
2013-06-21 08:20:06
214
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสิริมา วุ่นซิงซี่ 2. เด็กหญิงปานไพลิน มณีรัสยากร นายธนพล มะโนเรศ
2013-06-14 13:10:24
1463
โรงเรียนวัดคลองยอ ด.ช. แท็จ ถุงทอง ด.ช.ปรเมศ จันทวงษ์ ด.ญ. อารียา กุนายุ นายยศกร หมวกดำ
2013-07-01 10:28:19
41
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1. เด็กหญิงลาลิตา มามะ 2. เด็กหญิงนูรไอนี สามาแห 1. นางปาณภัช อินทรศรีสุข 2. นางทัศนา นวลนาค
2013-05-31 11:02:12
396
โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ 1.เด็กหญิงพันพัสสา เกื้อก่อแก้ว 2.เด็กหญิงสุภาวดี เสาดำ นางสมพิศ คงเวช
2013-06-20 07:49:36
870
โรงเรียนวัดปริก 1. ด.ญ.วริศรา เพ็ชรบูรณ์ 2. ด.ญ.พรยมล พรมเรื่องโชติ นางดรุณี กุลศิริ
2013-06-27 10:05:03