1
ทะเบียนเกียรติบัตรคณะกรรมการฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา ประจำปี 2559

ทะเบียนเลขที่
ชื่อ-สกุล โรงเรียน/ตำแหน่ง
1
นางสาวจิรัตญา พรหมสมปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าโอน
2
นางกนกพรรณ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
3
นางกรกมล ไชยมณี ครู ร.ร.บ้านลำเปา
4
นางกันต์ณภัชญ์ เหมะตะศิลป์ ครู ร.ร.บ้านพระพุทธ
5
นางกัลยา รัตนไชย ผอ.ร.ร.บ้านป่ากอ
6
นางกิ่งกาญจน์ ศิริเสถียร ครู ร.ร.บ้านตาแปด
7
นางกิจจา จันทภาโส ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
8
นางเกษราภรณ์ พิทยาวิรุฬห์ ครู ร.ร.บ้านควนหมาก
9
นางแก้วใจ แสงอรุณ ครู ร.ร.บ้านแม่ที
10
นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์
11
นางเขมวันต์ สำเภาทอง ครู ร.ร.บ้านตูหยง
12
นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ ผู้อำนวยการนิคมสร้างตนเองเทพา 4
13
นางจตุพร ทองหนูรุ่ง ครู ร.ร.บ้านลำไพล
14
นางจรวย เพชรสุวรรณ ครู รร.บ้านป่ากอ
15
นางจันจิรา แก้วรุ่งเรือง ครู ร.ร.วัดคลองยอ
16
นางจันทร์เพ็ญ ดำคง ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่
17
นางจารุวรรณ นาบุญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
18
นางจารุวรรณ นาบุญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
19
นางจำเนียร เอียดแก้ว ครู ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
20
นางจินดา เทพสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านลำไพล
21
นางจินตนา เกื้อก่อยอด พนักงานราชการ ร.ร.วัดคลองยอ
22
นางจินตนา ดือเร๊ะ ครู
23
นางเจนจิรา กาลอ ครู
24
นางชญาภา วรรณพกษ์ ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์
25
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านตูหยง
26
นางชัชญา น้อยผา ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
27
นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง ครู ร.ร.บ้านลำเปา
28
นางชุติกาญน์ รุ่งเรือง ครู ร.ร.บ้านลำเปา
29
นางซ่อนกลิ่น ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านเทพา
30
นางฐาปณีย์ มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูหยง
31
นางฐาปนี มะลี ผู้อำนวยการบ้านตูหยง
32
นางดรุณี กุลศิริ ครู ร.ร.วัดปริก
33
นางดรุณี เสนาจิตต์ ครู ร.ร.วัดนิคมประสารทฯ
34
นางตวงรัตน์ มุกดาหาร ครู ร.ร.บ้านเขาน้อย
35
นางนงเยาว์ มากชูชิต ครู ร.ร.บ้านเทพา
36
นางนฤมล ส่งเสริมสุข ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา3
37
นางนฤมล หัสบดี ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
38
นางนัฏวดี ทองใบเพ็ชร ครู ร.ร.บ้านป่ากอ
39
นางนาฎยา หวันางสาวนิ ครู ร.ร.บ้านป่ากอ
40
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร รักษาการฯ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
41
นางนิตย์ จันทร์นวล ครู ร.ร.บ้านเทพา
42
นางนิตยา แก้วน้อย ครู ร.ร.บ้านควนหรัน
43
นางนิตยา ชูอาษา ครู ร.ร.บ้านเทพา
44
นางนิตยา เรืองแก้ว ครู ร.ร.บ้านแม่ที
45
นางนุชรี เพชรจรูญ ครู ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์
46
นางนูรีซัน ดามัน ครู
47
นางบุญเรือน ไชยหนู ครู ร.ร.บ้านพรุชิง
48
นางบุตรสดี หะมะ ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
49
นางปณิตา แก้วจังหวัด ครูโรงเรียนบ้านเทพา
50
นางประจวบ แก้วทองราช ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
51
นางประภาพร นะมณี ครู ร.ร.วัดคลองยอ
52
นางประยูร บุญจริง ครู ร.ร.บ้านบ่อน้ำส้ม
53
นางปราณี แก้วซัง ครู ร.ร.บ้านพระพุทธ
54
นางปริชาติ ใหม่คง ครู ร.ร.บ้านแซะ
55
นางปลื้มใจ แสงเจริญ ครู ร.ร.บ้านควนหมาก
56
นางปัทมา ผดุง ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
57
นางปาริชาติ ใหม่คง ครูโรงเรียนบ้านแซะ
58
นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์ ครู ร.ร.บ้านท่าไทร
59
นางปีกแพร กอพูนพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านใหม่
60
นางเปาซีย๊ะห์ สาเระ ครู ร.ร.บ้านนาจวก
61
นางผอื้น ชาติวัฒนา ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
62
นางพงศธร นุ้ยสมัน ครู ร.ร.วัดคลองยอ
63
นางพรรณภา พุมเสน ครู ร.ร.บ้านคลองประดู่
64
นางพราวภร จันทร์ของชุม ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
65
นางพัชรินทร์ ลาดมะ ครู ร.ร.บ้านกระอาน
66
นางพัทธนันท์ เดชาวุฒิกุล ครู ร.ร.บ้านเทพา
67
นางพิณฑา สุขศรีทอง ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 4
68
นางพิมพ์ชยา หมวกใส่เพ็ชร ครู ร.ร.บ้านพรุตู
69
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า ครู ร.ร.บ้านป่ากอ
70
นางฟานาซีเร๊าะ เลาะโซะ ครู ร.ร.บ้านกระอาน
71
นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต ครู ร.ร.วัดคงคาสวัสดิ์
72
นางภัทรียา หะยีหวัง ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
73
นางภิญโญ จิตต์รัตน์ ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
74
นางมะลินี หนูมาก ครู ร.ร.บ้านม่วงถ้ำ
75
นางมารยาท มณีนวล ครู ร.ร.บ้านเทพา
76
นางยุพิน สุขะบุญพันธ์ ครู ร.ร.บ้านเทพา
77
นางรอบิหย๊ะ ราชชำลอง ครู
78
นางรอเมาะ เดเระมะ ครู
79
นางรอฮานี เดเระมะ ครู ร.ร.บ้านใหม่
80
นางรัตนา เลรักมาน พนักงานราชการ ร.ร.บ้านแม่ที
81
นางราตรี เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการลำไพลราษฎร์อุทิศ
82
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
83
นางรุ่งรวี อาญาพิทักษ์ ครู ร.ร.บ้านพรุหลุมพี
84
นางรุซัยนีย์ ดุนิ ครู ร.ร.บ้านเขาน้อย
85
นางฤดี สันางสาวีเมือง ครู ร.ร.บ้างวังใหญ่
86
นางละม้าย คล้ายรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ที
87
นางวงศ์ดาว เดเระมะ ครู
88
นางวนิดา เปาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย
89
นางวนิดา จิตสุนันท์ ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
90
นางวนิดา สังรี ครู ร.ร.บ้านคลองขุด
91
นางวรรณา พระไพรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา
92
นางวรรณี ราชแก้ว ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
93
นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ รร.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
94
นางวันดี บ่อเตย ครู ร.ร.บ้านคลองประดู่
95
นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ์ ครู ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย
96
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดเทพาไพโรจน์
97
นางวาณีย์ มาชาตรี ครู ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
98
นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
99
นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
100
นางศรินทิพย์ ทะสะระ ผู้อำนวยการวัดคงคาสวัสดิ์
101
นางศิวพร ไชยทอง ครู ร.ร.บ้านใหม่
102
นางสมจิตร มุณีศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร
103
นางสมพิศ คงเวช ครู ร.ร.วัดนิคมประสาท
104
นางสะรีย๊ะ เสมอภพ ครู ร.ร.บ้านนาจวก
105
นางสารุณีย์ สังข์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม
106
นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์ ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
107
นางสาวกุไรฟะห์ รับประยูร ครู ร.ร.วัดคงคาสวัสดิ์
108
นางสาวขนิษฐา ผอมนะ ครู ร.ร.วัดคงคาสวัสดิ์
109
นางสาวจันจิรา หมุดหวัน ครู ร.ร.บ้านบ่อเตย
110
นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย ครู ร.ร.วัดคลองยอ
111
นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 3
112
นางสาวเจนจิรา กาลอ ครู
113
นางสาวชลิตา ปูดาเล็ง พนักงานราชการ ร.ร.บ้านกระอาน
114
นางสาวซีตีมาเหรียม ครูโรงเรียนบ้านเทพา
115
นางสาวซูกี สีทอง ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
116
นางสาวญะมีละฮ หีมบวช ครู
117
นางสาวฐิตินันท์ ขุนรอด ครู รร.วัดคลองยอ
118
นางสาวฐิติมาศ คงได้สิทธิ์ ครู รร.วัดนิคมประสาทฯ
119
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุด
120
นางสาวทฤฒมน เหล่าชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ
121
นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ
122
นางสาวนิตยา กุลนิล ครูโรงเรียนบ้านเทพา
123
นางสาวนิตยา ล่าเต๊ะ ครู
124
นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบุรี ครู
125
นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารี ครู ร.ร.บ้านตูหยง
126
นางสาวบิลกีส หะยีเต๊ะ ครู
127
นางสาวประสบพร สามแก้ว ครู ร.ร.บ้านโคกกอ
128
นางสาวปราณี ตันจะโข ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 4
129
นางสาวปริสา แหลหมัน ครู
130
นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครู ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
131
นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัด ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
132
นางสาวพกาพรรณ ภุชงค์สินท์ ครู ร.ร.บ้านแม่ที
133
นางสาวพนิดา มะเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม
134
นางสาวพรรณนี สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
135
นางสาวพรศรี วงศ์ไกร ครู ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
136
นางสาวพัชรี สุขจรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านลำเปา
137
นางสาวพิดา เซ่งล่าย ครู ร.ร.วัดคลองยอ
138
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านป่ากอ
139
นางสาวมนทิรา แสนบังลังก์เพชร ครู ณ.ร.บ้านลำเปา
140
นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์ ครู ร.ร.บ้านแม่ที
141
นางสาวยุพารัตน์ รามัญเซะ ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
142
นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
143
นางสาวยุวิตา นิสัน ครู
144
นางสาวรอฮานี แวบากา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนหรัน
145
นางสาวรุสณีย์ อนันตบริพงศ์ ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
146
นางสาวรูซนีย๊ะ มะโระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
147
นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
148
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง ครู ร.ร.บ้านกระอาน
149
นางสาววนิดา แก้ววิชิต พนักงานราชการ ร.ร.วัดคลองยอ
150
นางสาววรรณี วิริโย ครู ร.ร.บ้านกรงอิตำ
151
นางสาววราทิพย์ บุญศรี ครู ร.ร.บ้านควนหรัน
152
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
153
นางสาววัชรา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที
154
นางสาววัลยา หมุดหวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำเปา
155
นางสาววิไลพร สะสิสัจจัง ครูโรงเรียนบ้านแซะ
156
นางสาววีตีมาเรียม หีมเกะ ครู
157
นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านางสาววรรค์
158
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
159
นางสาวศิลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์ ครู ร.ร.บ้านลำเปา
160
นางสาวสมจิตร เกื้อก่ออ่อน ครู ร.ร.บ้านควนหมาก
161
นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านลำเปา
162
นางสาวสลีวัลย์ สลำบอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระอาน
163
นางสาวสลีวัลย์ สลำบอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระอาน
164
นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ ผู้อำนวยการบ้านควนหมาก
165
นางสาวสุนีสา มามะ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
166
นางสาวสุภาภรณ์ หลี ครู ร.ร.บ้านท่าม่วง
167
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 3
168
นางสาวสุรี ขะเดหรี ครู ร.ร.บ้านใหม่
169
นางสาวสุไรยา ใบมะอู ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
170
นางสาวสุไลล่า หะยีเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
171
นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านางสาววรรค์
172
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม ครู ร.ร.วัดคลองยอ
173
นางสาวเสาดะ สันเจริญ ครูโรงเรียนบ้านแซะ
174
นางสาวหัศนีซา สุรพล ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
175
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี ครู ร.ร.บ้านม่วงถ้ำ
176
นางสาวอนิตตา บุญชูมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา
177
นางสาวอนิตา บุญชุมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา
178
นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ ครูโรงเรียนบ้านใหม่
179
นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อำนวยการบ้านม่วงถ้ำ
180
นางสาวอรวรรณ เจ๊ะแว ครู ร.ร.บ้านบ่อน้ำส้ม
181
นางสาวอรวรรณ ทองธรรมชาติ พนักงานราชการ ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
182
นางสาวอังสนา สีตะพงศ์ ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
183
นางสาวอาทิตยา จรูญทอง ครูโรงเรียนบ้านเทพา
184
นางสาวอาภร ชูการ ครู ร.ร.วัดคงคาสวัสดิ์
185
นางสาวอารุณี ทินกร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแซะ
186
นางสาวอิศเรศ สูโรโรจน์ พนก.ร.ร.บ้านกระอาน
187
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ ครู
188
นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง พนก.ร.ร.บ้านตูหยง
189
นางสาวฮาดียา ล่าเต๊ะ ครู ร.ร.บ้านคลองขุด
190
นางสิรัญญา เหล็มปาน ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
191
นางสุกัลยา รัตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ
192
นางสุดสวาท น้อยผา ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
193
นางสุนิษา โชติชูคง ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
194
นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร ครู ร.ร.บ้านท่าไทร
195
นางสุนีย์ สะเล็มดอ ครู ร.ร.บ้านตูหยง
196
นางสุพรรณี หนิแส๊ะ ครู ร.ร.บ้านใหม่
197
นางสุภาพิตร จีนหมวกดำ ครู ร.ร.วัดปริก
198
นางสุไรยา สนิ ครู
199
นางสุวรรณี หัดสาหมัด ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
200
นางสุวิมล หีมงอย ครู ร.ร.บ้านนาจวก
201
นางเสาด๊ะ บินบอสอ ครู
202
นางเสาวนฤมล สุขจรุ่ง จนท.ธุรการโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ
203
นางหับเส๊าะ ยะชิง ครู ร.ร.บ้านนาจวก
204
นางอนงค์ สุขแก้วมณี ผู้อำนวยการบ้านควนตีหมุน
205
นางอนงค์ สุขแก้วมณี ผอ.ร.ร.บ้านควนตีหมุน
206
นางอนงค์นาฎ เกื้อก่อแก้ว ครู ร.ร.วัดปริก
207
นางอนงค์สุข แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนติหมุน
208
นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
209
นางอมรรัตน์ สวนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
210
นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซะ
211
นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการบ้านแซะ
212
นางอรุณี เพชรกาศ ครู ร.ร.บ้านควนหมาก
213
นางอรุณี รัตนจำนงค์ ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
214
นางอังสนา ทัศนพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
215
นางอัจฉรา เดาะหวัง ครู
216
นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี ครู ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
217
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ ครู ร.ร.บ้านใหม่
218
นางอาอีเสาะ ซาหีมซา ครู
219
นางอิสมะแอ เหมะหมัด ครู
220
นางอุราวดี หมื่นเพ็ชร ครู ร.ร.บ้านลำเปา
221
นางอุสมาน มีนา ครู
222
นางฮาซาน๊ะ หัดหนิ ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์
223
นางฮาสาน๊ะ ส่าหัส ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์
224
นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบ้านพรุชิง
225
นายกิตติโชค แลบา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
226
นายกิตติโชค แลบา ผู้อำนวยการบ้านปากบางสะกอม
227
นายคนึง แก้วมณี ผู้อำนวยการบ้านนาจวก
228
นายคะนึง แก้วมณี ผอ.ร.ร.บ้านนาจวก
229
นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก ครู ร.ร.วัดคงคาสวัสดิ์
230
นายจิรเดช มะ ครู
231
นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง ครู
232
นายจิระเดช มะ ครู
233
นายเจริญ เมฆฉาย ครู ร.ร.บ้านคลองขุด
234
นายฉลอง ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
235
นายชนะ วรรณจันทร์ ครู ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
236
นายชม ทองสุข ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่150
237
นายชวน แก้วเกาะสะบ้า ครู ร.ร.บ้านพรุตู
238
นายชัชวาล จันทร์จิตร ครู ร.ร.บ้านพระพุทธ
239
นายชิด เทพสุวรรณ ครู ร.รบ้านลำเปา
240
นายซุลกิฟลี ลาเต๊ะ ครู
241
นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยอ
242
นายเดวิด สาแหละ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านพระพุทธ
243
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา ผู้อำนวยการบ้านเขาน้อย
244
นายทวี สีชมภู ครู ร.ร.บ้านลำเปา
245
นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการบ้านโคกกอ
246
นายเทพ มากชูชิต ครู ร.ร.บ้านแม่ที
247
นายธงฉัตร จิตทนง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่
248
นายธนเดช รองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
249
นายธม บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
250
นายธม บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
251
นายธรรมนูญ ไหวพริบ ผู้อำนวยการบ้านป่าโอน
252
นายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
253
นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่ง ครู ร.ร.บ้านลำเปา
254
นายธีรพงค์ ปริยวาทิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
255
นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไพล
256
นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์ ครู ร.ร.บ้านแม่ที
257
นายนิกร พรมสู ครู ร.ร.บ้านควนหมาก
258
นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเจดีย์
259
นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศรี ครู ร.ร.บ้านลำเปา
260
นายนิรัญ เพ็ชรจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
261
นายนิเวศ ธรรมศิริ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่ากอ
262
นายบดินทร์ ไชยพยัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
263
นายบาสิทธิ์ ยะลา ครู ร.ร.วัดคลองยอ
264
นายบุญนำ หมีนยะลา ครู ร.ร.บ้านตูหยง
265
นายบุญมี เคียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไพล
266
นายบุญเลิศ พรมสูง ครู ร.ร.บ้านแซะ
267
นายบุญส่ง วัชรวรานนท์ ผู้อำนวยการบ้านกรงอิตำ
268
นายบุญส่ง วัชรภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรงอิตำ
269
นายปรเมศวร ธนูศร ครู ร.ร.บ้านลำเปา
270
นายประเดิม โบพรหม ผู้อำนวยการบ้านคลองประดู่
271
นายประสิทธิ์ มะเดื่อ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา
272
นายประสิน อนันตประสริฐ ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์
273
นายประเสริฐ ชูนุ้ย ผู้อำนวยการบ้านพรุตู
274
นายประเสริฐ เดชอดิศัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา
275
นายประเสริฐ โต๊ะขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ
276
นายปัญญา คงคต ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย
277
นายปัญญา คงคต ครู ร.ร.บ้านบ่อเตย
278
นายปูกอรี กาแบ ครู
279
นายเปาซี โจทย์สัน พนก.ร.ร.บ้านป่าโอน
280
นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
281
นายพิเชษฐ์ ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำไพล
282
นายเพียร ยอดสกุล ครู ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
283
นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน
284
นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม ครู ร.ร.บ้านแม่ที
285
นายไพศาล มูณี ครู
286
นายฟารุค เหมหมัด ครู
287
นายภักดี แก้วเจริญ ครู ร.ร.บ้างวังใหญ่
288
นายมานะ โต๊ะขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเปา
289
นายมารุต ภิรมย์ ครู ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
290
นายมูหัมหมัด หมัดหมัน ครู
291
นายมูฮัมหมัดนาเซ หะยีเตะ ครู
292
นายยะฝาด นิแหรม ครู ร.ร.บ้านคลองประดู่
293
นายยุทธนา วงษ์งาม ผู้อำนวยการบ้านท่าไทร
294
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
295
นายรวี สะนิ ครู ร.ร.บ้านางสาววรรค์
296
นายรอยะ สามะ ครู
297
นายลิขิต สนิ ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
298
นายวรศักดิ์ กาเทพ ผู้อำนวยการบ้านคลองขุด
299
นายวิมล จีนหมวกดำ รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปริก
300
นายวิมล จีนหมวกดำ รก.ผอ.ร.ร.วัดปริก
301
นายวิโรจน์ หมีชุม ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
302
นายวิลาศ แก้วทิพมณี ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์
303
นายเวค ถิ่นเรืองสิน ครู ร.ร.บ้านลำเปา
304
นายศรายุทธ เขตเทพา ครู
305
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
306
นายสมชัย กนิกพงศ์ ผู้อำนวยการบ้านตาแปด
307
นายสมพร ชูอาษา ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ
308
นายสมพร แก้วซัง ครู ร.ร.บ้านเทพา
309
นายสมศักดิ์ เลาะหมัน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่าโอน
310
นายสวัสดิ์ ธระจิตสม ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์
311
นายสักรินทร์ ยาเล๊าะ ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
312
นายสารัช สุหลง ครู
313
นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อ ครู ร.ร.บ้านพรุตู
314
นายสุกรี เจ๊ะเต๊ะ ครู
315
นายสุนทร พรหมเรืองโชติ ครู ร.ร.บ้านลำไพล
316
นายสุพจน์ พร้อมญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
317
นายสุรชัย ไชยพยัญ ผู้อำนวยการนิคมสร้างตนเองเทพา 3
318
นายสุรินทร์ ไชยทอง ครู ร.ร.บ้านพรุชิง
319
นายแสบ หนูแจ่ม ครู ร.ร.ลำไพลราษฎร์อุทิศ
320
นายโสภณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
321
นายโสภณ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
322
นายโสภณ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
323
นายไสว หมื่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
324
นายหะหมะ ยูโส๊ะ ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
325
นายอดุลย์ หลงมีหนา ครู
326
นายอนันต์ บุญพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ
327
นายอนุชา พุมเสน ครู ร.ร.บ้านปากบางสะกอม
328
นายอภิเดช เหล็มและ ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่
329
นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา
330
นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น ครู ร.ร.บ้านลำเปา
331
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ ครู
332
นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ ผู้อำนวยการบ้านควนหรัน
333
นายอับดุลรอหะ บากา ครู
334
นายอัมพร บุญธรรม ผอ.ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ
335
นายอาทิตย์ หมันล๊ะ ครู ร.ร.บ้านป่ากอ
336
นายอาทิตย์ หมันล๊ะ ครู ร.ร.บ้านเทพา
337
นายอาปาดีย์ แวโพ ครู
338
นายอาราฟัต หัดหนิ ครู ร.ร.บ้านโคกพะยอม
339
นายอำมาตย์ แวมามุ ครู
340
นายอิดรีส มรมาศ ผู้อำนวยการบ้านเกาะแลหนัง
341
นายอิสมะแอ เหมหมัด ครู
342
นายอิสมาแอล มูละ ครู
343
นายอิสมาแอล สะแหมเด็ง ครู ร.ร.วัดคลองยอ
344
นายอิสเฮาะห์ สาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรุชิง
345
นายอุสมาน ดือราโอะ ครู ร.ร.บ้านเกาะแลหนัง
346
นายอุสมาน มีนา ครู
347
นายอุเส็น นิสสัน ครู ร.ร.บ้านป่าโอน
348
นายโอภาส อ่อนแก้ว ครู ร.ร.บ้านางสาววรรค์
349
นายฮาซัน ปูเต๊ะ ครู
350
นายฮาโหรน หมานหมีน ครู
351
นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
352
นางนงเยาว์ มากชูชิต โรงเรียนบ้านพระพุทธ
353
นางวิไล ตระกูลกลกิจ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
354
นายอิสมะแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ
355
นางจันทิวา พร้อมญาติ ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ