ตรวจสอบการลงทะเบียนส่งนักเรียนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเทพา ครั้งที่ 2 ปี 2559
คลิ๊กที่โรงเรียนของท่านและสั่งพิมพ์

1

ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

2

นิคมสร้างตนเองเทพา 2  

3

นิคมสร้างตนเองเทพา 3

4

นิคมสร้างตนเองเทพา 4

5

บ้านกรงอิตำ

6

บ้านกระอาน

7

บ้านเกาะแลหนัง

8

บ้านเขาน้อย

9

บ้านคลองขุด

10

บ้านคลองประดู่

11

บ้านควนเจดีย์

12

บ้านควนตีหมุน

13

บ้านควนหมาก

14

บ้านควนหรัน

15

บ้านโคกกอ

16

บ้านโคกพยอม

17

บ้านแซะ

18

บ้านตาแปด

19

บ้านตูหยง

20

บ้านท่าไทร

21

บ้านท่าม่วง

22

บ้านทุ่งโพธิ์

23

บ้านเทพา

24

บ้านนาจวก

25

บ้านบ่อเตย

26

บ้านบ่อนํ้าส้ม

27

บ้านปากบางสะกอม

28

บ้านป่ากอ

29

บ้านป่าโอน

30

บ้านพระพุทธ

31

บ้านพรุชิง

32

บ้านพรุตู

33

บ้านพรุหลุมพี

34

บ้านม่วงถํ้า

35

บ้านแม่ที

36

บ้านลำเปา

37

บ้านลำไพล

38

บ้านวังใหญ่

39

บ้านสวรรค์

40

บ้านหนองสาหร่าย

41

บ้านใหม่

42

ลําไพลราษฎร์อุทิศ

43

วัดคงคาสวัสดิ์

44

วัดคลองยอ

45

วัดเทพาไพโรจน์

46

วัดนิคมประสาท

47

วัดปริก

48

ซูลัมดารูลอามาน

49

ดารุสสลามศึกษา

50

ตาญูฏฏอลีบาต  

51

ตายุดตอลีบีน  

52

รักษ์อิสลามมูลนิธิ  

53

สุขสวัสดิ์วิทยา  

54

อนุบาลเทพา  

55

อุปถัมภ์ศาสน์  

56

จริยศาสน์อิสลาม  

57

ทางธรรมวิทยา  

58

ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ  

59

มูลนิธิอิติซอมวิทยา  

60

ลำไพลศาสติวิทย์