รายการที่

ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เทพา ปี 2559

1

thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

2

thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

3

thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

4

thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

5

thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

6

thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

7

thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

8

thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

9

thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

10

thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

11

thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

12

thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

13

thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน

14

thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

15

thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

16

thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

17

thia17-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม กาพย์ยานี 11( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

18

thiD1-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเห็น) ประเภทเดี่ยว

19

thiD2-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

20

thiD3-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

21

thiD4-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

22

thiD5-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

23

thiD6-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเห็น) ประเภทเดี่ยว

24

thiD7-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

25

thiD8-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

26

thiD9-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

27

thiD11-การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

28

thiD12-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเห็น) ประเภทเดี่ยว

29

thiD13-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

30

thiD14-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

31

thiD15-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

32

thiD16-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

33

thiD17-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

34

thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

35

ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

36

ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

37

ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

38

ma04-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

39

ma05-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

40

ma06-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

41

ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

42

ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

43

ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

44

ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

45

ma12-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

46

ma13-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

47

pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน

48

pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน

49

hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน

50

hpe02-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 15 คน

51

hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน

52

hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

53

sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน

54

sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

55

sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

56

sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน

57

sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน

58

sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

59

sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

60

sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

61

sci09-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

62

sci11-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

63

sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

64

sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

65

sci14-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

66

sci15-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน

67

sci16-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

68

soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน

69

soc02-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 5 คน

70

soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน

71

soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

72

soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

73

soc06-การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภททีม 2 คน

74

soc07-การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน

75

soc08-การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน

76

soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน

77

soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน

78

soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน

79

soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน

80

soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน

81

soc15-โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน

82

soc16-ละครคุณธรรม ชั้น ป.1-ม.3 ประเภททีม 15-20 คน

83

soc17-ละครประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.3 ประเภททีม 15-20 คน

84

soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

85

soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

86

soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

87

soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน

88

soc23-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ) ประเภททีม 10 คน

89

silA01-การแข่งขัน ?ศิลป์สร้างสรรค์? ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

90

silA02-การแข่งขัน ?ศิลป์สร้างสรรค์? ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

91

silA03-การแข่งขัน ?ศิลป์สร้างสรรค์? ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

92

silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว

93

silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

94

silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

95

silA07-การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

96

silA08-การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

97

silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน

98

silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

99

silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

100

silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

101

silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน

102

silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

103

silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

104

silB01-เดี่ยวระนาดเอก ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

105

silB02-เดี่ยวระนาดเอก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

106

silB03-เดี่ยวระนาดทุ้ม ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

107

silB04-เดี่ยวระนาดทุ้ม ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

108

silB05-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

109

silB06-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

110

silB07-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

111

silB08-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

112

silB09-เดี่ยวซอด้วง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

113

silB11-เดี่ยวซอด้วง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

114

silB12-เดี่ยวซออู้ ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

115

silB13-เดี่ยวซออู้ ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

116

silB14-เดี่ยวจะเข้ ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

117

silB15-เดี่ยวจะเข้ ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

118

silB16-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

119

silB17-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

120

silB18-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

121

silB19-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

122

silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

123

silB22-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

124

silB23-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 9 คน

125

silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน

126

silB25-วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 15 คน

127

silB26-วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 15 คน

128

silB27-วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 12 คน

129

silB28-วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 12 คน

130

silB29-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 20 คน

131

silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน

132

silB32-การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ( สาระดนตรี ) ป.1-ม.3 ประเภททีมไม่เกิน 40 คน

133

silB33-การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ( สาระดนตรี ) ป.1-ม.3 ประเภททีมไม่เกิน 40 คน

134

silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

135

silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

136

silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

137

silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

138

silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

139

silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

140

silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

141

silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

142

silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

143

silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

144

silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

145

silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

146

silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

147

silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

148

silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว

149

silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว

150

silB52-การประกวดขับขานประสานเสียง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 25-40 คน

151

silB53-การประกวดขับขานประสานเสียง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 25-40 คน

152

silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน

153

silB55-การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ม.3 ประเภททีม 25-40 คน

154

silC01-การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 8-10 คน

155

silC02-การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 8-10 คน

156

silC03-การแข่งขันระบำมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 6-12 คน

157

silC04-การแข่งขันระบำมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 6-12 คน

158

silC05-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 6-12 คน

159

silC06-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (สาระนาฏศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 6-12 คน

160

silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน

161

silC08-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน

162

silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน

163

silC11-การแข่งขันมายากล (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 2 คน

164

silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว

165

silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

166

silD03-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

167

silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

168

silD05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

169

silD06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว

170

silD07-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

171

silD08-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

172

silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

173

silD11-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

174

silD12-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว

175

silD13-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

176

silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

177

silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

178

silD16-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

179

silD17-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว

180

silD18-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว

181

silD19-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว

182

silD21-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว

183

silD22-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-ออทิสติก) ประเภทเดี่ยว

184

silD23-การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 5-7 คน

185

ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน

186

ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน

187

ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน

188

ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

189

ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

190

ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน

191

ki07-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 7-10 คน

192

ki08-กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-3 ประเภททีมไม่เกิน 5 คน

193

ki09-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

194

ki11-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

195

com01-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

196

com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

197

com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน

198

com04-การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

199

com05-การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

200

com06-การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

201

com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

202

com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

203

com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

204

com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

205

com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน

206

rob01-แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ป.1-6 ประเภททีม 3 คน

207

rob02-แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

208

rob03-แข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ป.1-6 ประเภททีม 3 คน

209

rob04-แข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

210

rob05-แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ( หุ่นยนต์ ) ป.1-6 ประเภททีม 3 คน

211

rob06-แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ( หุ่นยนต์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

212

rob07-โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ป.1-6 ประเภททีม 3 คน

213

rob08-โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ( หุ่นยนต์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

214

wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

215

wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

216

wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

217

wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

218

wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน

219

wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน

220

wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

221

wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

222

223wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

223

wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

224

wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

225

wo13-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

226

wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

227

wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

228

wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน

229

wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน

230

wo18-การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน

231

wo19-การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน

232

wod21-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ไม่กำหนดช่วงชั้น (เรียนร่วม -บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภททีม 3 คน

233

wod22-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน

234

wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน

235

wod24-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางร่างกาย) ประเภททีม 2 คน

236

wod25-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางร่างกาย) ประเภททีม 3 คน

237

wod26-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

238

wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

239

wod28-การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

240

wod29-การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

241

wod31-การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

242

wod32-การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

243

wod33-การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

244

wod34-การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน

245

wod35-การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ไม่กำหนดช่วงชั้น (เรียนร่วม - บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภททีม 2 คน

246

wod36-การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ไม่กำหนดช่วงชั้น (เรียนร่วม - บกพร่องทางร่างกาย) ประเภททีม 3 คน

247

wod37-การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น (เรียนร่วม - บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภททีม 3 คน

248

wod38-การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

249

wod39-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน

250

wod41-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน

251

wod42-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-3 (เรียนร่วม - บกพร่องทางร่างกาย) ประเภททีม 2 คน

252

wod43-การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

253

wod44-การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

254

wod45-การแข่งขันการทำอาหาร ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

255

wod46-การแข่งขันการทำอาหาร ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

256

wod47-การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน

257

wod48-การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน

258

is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา

259

is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน

260

is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน

261

is04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน

262

is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน

263

is06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน

264

is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน

265

is08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน

266

is09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน

267

is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)

268

is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)

269

is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)

270

is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)