.
   
-->บันทึกขออนุญาต

 
-->ข้อมูลการขออนุญาตรายคน
-->ดูข้อมูลการขออนุญาตทั้งหมด
-->รหัสบุคลากร
-->เข้าสู่ระบบเพื่ออนุญาต/ไม่อนุญาต
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   ตำบลลำไพล   อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา