พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
:: พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
::
 
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
:: พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

:: สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ครูฯ      

:: พ.ร.บ.ครูฯ นำเสนอโดยใช้ power point   
รวมกฎหมายหลัก
:: กฎหมายรัฐธรรมนูญ  *.pdf
:: ประมวลกฎหมายอาญา หน้า 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
:: ประมวลกฎหมายที่ดิน
:: ประมวลรัษฎากร

รวม พ.ร.บ.

:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
:: การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
:: การพนัน พุทธศักราช 2478
:: การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
:: การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
:: คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482
:: เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
:: เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
   (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
   และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2548
:: จดทะเบียนครอบครัว พุทธศัราช 2478
:: ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
   (แก้ไขให้หญิงหม้ายโดยความตายของสามีมีสิทธิเลือกใช้นามสกุล)
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
:: บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2536
:: บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542 [soon]
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
:: ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
:: พนักงานอัยการ พ.ศ.2498
:: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534
:: มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
:: ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546
:: ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
:: ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2522
:: ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
:: ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
:: ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2535 (soon)
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2536 [soon]
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4) พ.ศ.2543
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6) พ.ศ.2546
:: วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
:: ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471
:: ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
   ที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
:: วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
:: สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546
:: ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
:: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    หน้า 1-15 หน้า 16-30 หน้า 31-45 หน้า 46-63  *.zip
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2544
กระทรวงศึกษาธิการ
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
   และนักศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่ 3) พพ.ศ.2542
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
กระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเสนอคำร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet] พ.ศ.2547
ข้อบังคับ
คุรุสภา
:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

กฎ

กระทรวง(ศึกษาธิการ)
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
   กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
   กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรม
   การและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น พ.ศ.2547
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
   พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
   ตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
   พ.ศ.2547
กระทรวง(นายกรัฐมนตรี)
:: (2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 2 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 3 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 4 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 5 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทรวง(ศาลปกครอง)
:: ฉบับที่4(พ.ศ.2540) การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่5(พ.ศ.2540) การมีผลของคำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่6(พ.ศ.2542) การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่7(พ.ศ.2542) การคัดค้านคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่8(พ.ศ.2542) การมอบอำนาจการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
:: ฉบับที่9(พ.ศ.2542) มาตรบังคับทางการปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด
:: ฉบับที่10(พ.ศ.2542) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง
:: ฉบับที่11(พ.ศ.2542) พยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่ง
:: ฉบับที่12(พ.ศ.2542) การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคำสั่งทางปกครอง

ประกาศ

สำนักนายกรัฐมนตรี
:: แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน(เลขาธิการ สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
:: เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
:: กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
:: หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
   การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2547
กระทรวงการคลัง
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
:: หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับ
   เงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
:: หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคล
   ภายนอก

หนังสือเวียน

กรมบัญชีกลาง
:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม
:: แนวปฏิบัติในการเรียกให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญาลาศึกษา(ว 63/2544)
:: แนวปฏิบัติในการเรียกให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญาลาศึกษา(ว 8/2546)
:: การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา
:: แบบหนังสือรับสภาพหนี้ ผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรมฯ
:: ซักซ้อมความเข้าใจในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด
:: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
:: หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต
:: แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล หน้า 1 ,  2 ,  3
:: คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
:: ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือตอบข้อหารือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
   การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
:: ค่าเช่าบ้าน
:: การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กฤษฎีกา
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ก.ค.ศ.
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
:: หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค. ปี 2544
:: หารืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.สพฐ.
สพฐ.
:: การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ศาลปกครอง
:: หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง หน้า 1 ,  2
อื่นๆ
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองหนังสือราชการ
:: ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
:: การไปเป็นพยานตามหมายศาล
กฎหมายอื่นๆ
:: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการขอบคุณหรือนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
    สถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของ
    สถานศึกษา พ.ศ.2547
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: รวมคำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำาจให้ ผอ.สพท.
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ.
:: คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.