ระบบรายงานการมาปฎิบัติราชการ
การอยู่เวรยามและการมาโรงเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  สพป.สงขลา เขต 3

เมนูย่อยเพื่อเข้าระบบรายงาน
*************

1.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติราชการประจำวัน

2.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง
นักการภารโรง SP2 /ลูกจ้าง 4,500/ลูกจ้างบริษัท CP

3.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
.
4.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน
..

ตรวจสอบ/พิมพ์ข้อมูลการปฏิบัติงานรายเดือน

1.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติราชการเป็นรายเดือน

2.ค้นหาและพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามเป็นรายเดือน